WAKE-INN ZARASAI VANDENLENČIŲ TRASOS TAISYKLĖS

 

 • BENDROSIOS NUOSTATOS

 

   1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) reguliuoja Wake-Inn Zarasai vandenlenčių trasos, esančios adresu Salos g. 4, Zarasai, Lietuva (toliau – Trasa), ir prie Trasos esančios teritorijos, Trasos lankytojų aptarnavimo ir Trasoje esančių įrenginių naudojimo ir elgesio juose tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, jų teises, pareigas ir atsakomybės ribas, taip pat UAB Zarasų laisvalaikio centras, juridinio asmens kodas 304315587, buveinės adresas Šv. Stepono g. 27-29, Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas info@wakeinn.lt, interneto svetainės adresas www.wakeinn.lt, kuris yra Trasos operatorius (toliau – Operatorius), teises ir pareigas. Taisyklės sudarytos, siekiant užtikrinti lankytojų malonų poilsį, gerą nuotaiką Trasoje ir prie Trasos esančioje teritorijoje ir išvengti nemalonių nesusipratimų, traumų ar kitų praradimų.
   2. Lankytojas yra kiekvienas Trasoje esantis asmuo, Operatoriaus nustatytu būdu įsigijęs bilietą į Trasą arba kitaip teisėtai įgijęs/gavęs Operatoriaus leidimą patekti į Trasą (pavyzdžiui, įsigijęs abonementą, įsigijęs arba gavęs dovanų kuponą ir kt.) (toliau – Lankytojas). Lankytojo ir Operatoriaus teisinius santykius reglamentuoja šios Taisyklės ir taikytini teisės aktai.
   3. Operatorius suteikia teisę Lankytojui būti ir pramogauti Trasoje tik pagal Taisyklių nuostatas.
   4. Lankytojas, įsigydamas bilietą į Trasą Trasoje esančioje kasoje, privalo susipažinti su Taisyklėmis ir apie susipažinimą su Taisyklėmis patvirtinti raštu Operatoriaus nustatytos formos ir turinio patvirtinime. 
   5. Lankytojas įsipareigoja laikytis Taisyklių ir patvirtina, kad suvokia, jog netinkamas naudojimasis Trasoje teikiamomis paslaugomis gali sukelti riziką jo ir (arba) jo lydimų asmenų sveikatai ir saugumui ir tai, jog tokią riziką gali sumažinti arba visiškai panaikinti jo paties ir (arba) jo lydimų asmenų besąlyginis šių Taisyklių ir bendrų saugaus elgesio normų laikymasis.

 

 • TEISĖ NAUDOTIS TRASOJE TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS

 

   1. Asmenys iki 14 metų Trasoje gali lankytis tik lydimi tėvų, globėjų arba kitų suaugusiųjų asmenų, kurie visiškai atsako už lydimus asmenis, įskaitant, bet neapsiribojant, atsako už lydimų asmenų ir lydimiems asmenims padarytą turtinę ir neturtinę žalą, lydimų asmenų sveikatą ir saugumą.
   2. Asmenys nuo 14 iki 18 metų Trasoje gali lankytis nelydimi tėvų, globėjų arba kitų  suaugusiųjų asmenų, jeigu pateikia Darbuotojams Operatoriaus nustatytos formos vieno iš tėvų arba rūpintojo pasirašytą patvirtinimą apie susipažinimą su šiomis Taisyklėmis ir sutikimą dėl tokio asmens naudojimosi Trasos pramogomis. Šis patvirtinimas ir sutikimas yra vienkartinis ir galioja vienam apsilankymui Trasoje, t.y. kiekvieną kartą apsilankius Trasoje, turi būti pateiktas naujas vieno iš tėvų arba rūpintojo pasirašytas patvirtinimas ir sutikimas. Tokio dokumento formą galima rasti Trasoje esančioje kasoje ir (arba) interneto svetainėje, esančioje adresu www.wakeinn.lt.
   3. Atsižvelgiant  į asmens  fizines  savybes,  amžių,  gebėjimą valdyti plaukimo įrangą, Operatorius turi teisę leisti arba neleisti naudotis Trasa.
   4. Visi Lankytojai, esantys Trasoje, privalo dėvėti apsaugos priemones t.y. šalmą ir gelbėjimo liemenę, kurias Lankytojai į Trasą gali atsinešti savo, jeigu tokios priemonės yra tinkamos naudoti Trasoje, arba už Operatoriaus nustatytą mokestį jas išsinuomoti ir (arba) įsigyti Trasoje esančioje kasoje.
   5. Asmenys, nurodyti šių Taisyklių 2.1. – 2.2. punktuose, gali naudotis ne visais Trasoje esančiais įrenginiais. Informacija apie apribojimus naudotis Trasoje esančiais įrenginiais yra nurodyta prie kiekvieno įrenginio arba tokią informaciją turi teisę nurodyti Darbuotojai. 

 

 • BILIETŲ Į TRASĄ KAINA IR JŲ ĮSIGIJIMO TVARKA

 

   1. Bilietų į Trasą kainas savo nuožiūra nustato Operatorius. Bilietų kainos pateikiamos Trasoje esančioje kasoje ir (arba) internetinėje svetainėje, esančioje adresu www.wakeinn.lt.
   2. Bilietą į Trasą Lankytojas gali įsigyti Trasoje esančioje kasoje. 
   3. Operatorius turi teisę pareikalauti, kad Lankytojas, įsigyjantis lengvatinį bilietą į Trasą, pateiktų Operatoriui Lankytojo amžių patvirtinantį asmens dokumentą ir (arba) kitą Lankytojo statusą patvirtinantį dokumentą (pavyzdžiui, neįgaliojo pažymėjimą, moksleivio pažymėjimą, studento pažymėjimą ir pan.).
   4. Kylant abejonių dėl Lankytojo amžiaus, Darbuotojai turi teisę pareikalauti Lankytojo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę).

 

 • LANKYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

   1. Lankytojas turi teisę:
    1. reikalauti, kad atsakingi Darbuotojai supažindintų su šiomis Taisyklėmis prieš Lankytojui pradedant naudotis Trasoje teikiamomis paslaugomis ir (arba) reikalauti, kad Darbuotojai suteiktų Lankytojui papildomą informaciją;
    2. naudotis Trasoje teikiamomis paslaugomis tik įsigijus bilietą į Trasą arba kitaip teisėtai įgijus/gavus Operatoriaus leidimą patekti į Trasą (pavyzdžiui, įsigijus abonementą, įsigijus arba gavus dovanų kuponą ir pan.); 
    3. reikalauti, kad Operatorius atlygintų Lankytojui dėl Operatoriaus kaltės patirtą žalą šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
   2. Lankytojas privalo:
    1. plaukimo Trasoje metu įsitikinti, kad tai daryti yra saugu tiek jam pačiam, tiek kitiems Trasoje esantiems arba nukritusiems asmenims, o vandenyje esantį asmenį apiplaukti kuo didesniu saugiu atstumu; 
    2. nukritus plaukimo Trasoje metu, pasižiūrėti už nugaros ir nuolat sekti kitus pro šalį praplaukiančius Trasos dalyvius ir virves. Lankytojui įsitikinus, kad netrukdo kitiems Trasoje esantiems asmenims, priplaukti prie pontoninio takelio, išlipti ant jo ir grįžti į starto vietą;
    3. būti susikoncentravęs į saugų naudojimąsi Trasoje esančia įranga;
    4. būdamas Trasoje ir naudodamasis joje teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų;
    5. vykdyti Darbuotojų nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių Taisyklių laikymosi Trasoje.

 

 • OPERATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

   1. Operatorius turi teisę:
    1. neįleisti į Trasą asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti Trasoje esančią tvarką, kelti pavojų kitų Trasoje esančių asmenų saugumui, higieninei Trasos būklei ir (arba) prieštarauja visuomenėje priimtoms elgesio normoms;
    2. neįleisti į Trasą asmenų, jei jie nesutinka laikytis šių Taisyklių;
    3. bet kuriuo metu pakeisti Trasoje teikiamų paslaugų sąrašą ir (arba) jų įkainius be išankstinio įspėjimo, jeigu pasikeičia Operatoriaus kainodara arba dėl bet kokių kitų priežasčių. Lankytojo apsilankymo Trasoje metu jo įsigytos paslaugos bei jų kaina negali būti keičiamos be tokio Lankytojo sutikimo (išskyrus Taisyklių 8.5. – 8.7. punktuose nurodytus atvejus); 
    4. Lankytojui padarius esminį šių Taisyklių pažeidimą (žr. Taisyklių 8.4. punktą), pašalinti tokį Lankytoją iš Trasos, negrąžinant pinigų, sumokėtų už bilietą į Trasą, bei savo nuožiūra terminuotai arba neterminuotai uždrausti Lankytojui lankytis Trasoje; 
    5. savo nuožiūra daryti šių Taisyklių pakeitimus.
   2. Operatorius privalo:
    1. laikantis atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir šių Taisyklių nuostatų, teikti Lankytojui tinkamas paslaugas Trasoje.

 

 • ELGESIO TRASOJE TAISYKLĖS

 

   1. Trasoje griežtai draudžiama:
    1. rėkauti, švilpauti, klaidinti Darbuotojus, be pagrindo šaukiantis pagalbos, bėgioti (Lankytojas gali paslysti ir susižeisti), stumdytis;
    2. naudotis Trasos paslaugomis, dėvint netinkamus drabužius (pvz., apatiniais rūbais) arba nedėvint rūbų;
    3. atlikti gamtinius reikalus ne tualete;
    4. lipti ant Trasoje esančių įrenginių mechanizmų ar kitaip gadinti Trasoje esantį inventorių;
    5. patiems taisyti Trasos inventorių;
    6. Trasos inventorių išsinešti už Trasos ribų;
    7. laipioti plieninėmis konstrukcijomis;
    8. palikti plaukimo įrangą vandenyje, dėti medines trapecijas, už kurių laikomasi tarp kojų ir vyniotis jas už kitų kūno dalių;
    9. asmenis iki 14 metų Trasoje palikti be tėvų, globėjų arba kitų suaugusiųjų asmenų priežiūros;
    10. asmenims iki 20 metų vartoti ir pirkti alkoholinius gėrimus, o nepilnamečiams asmenims iki 18 rūkyti;
    11. atsinešti į Trasą alkoholinius gėrimus, taip pat stiklinius, dūžtančius ir aštrius daiktus;
    12. plaukiant Trasa tyčia manevruoti, siekiant priartėti prie kito vandenyje esančio (tuo metu nukritusio) asmens: atlikti netikėtus posūkius, bandyti aptaškyti, sumušti rankomis ir pan.;
    13. stumdytis, grubiai elgtis, trukdyti kitiems Trasoje esantiems asmenims naudotis Trasoje teikiamomis paslaugomis;
    14. lankytis asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir (arba) kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ir (arba) kitų Trasoje esančių asmenų sveikatai ir (arba) gyvybei;
    15. lankytis asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ir (arba) psichotropinių medžiagų. Darbuotojai turi teisę pareikalauti pasitikrinti blaivumą (maksimali leidžiama norma – 0,4 promilės) ir pašalinti neblaivų Lankytoją iš Trasos, negrąžinant pinigų už bilieto į Trasą įsigijimą;
    16. lankytis asmenims, nemokantiems plaukti;
    17. atsižvelgiant į Lankytojo sveikatos būklę, lankytis asmenims, turintiems silpną sveikatą (širdies ligas, galvos traumas ar kt.).
   2. Darbuotojams pastebėjus, kad Lankytojas nesilaiko Taisyklių 6.1.1 – 6.1.17 punktuose nustatytų taisyklių, šias Taisykles pažeidžiantis Lankytojas Darbuotojų yra apie tai informuojamas. 

 

 • REKOMENDACIJOS LANKYTOJUI

 

   1. Operatorius rekomenduoja Lankytojui, ketinančiam naudotis Trasoje teikiamomis paslaugomis, įsitikinti, kad jo sveikatos būklė leidžia naudotis Trasoje teikiamomis paslaugomis. Atsižvelgiant į Trasoje esančių įrenginių įvairovę, taip pat į konkretaus Lankytojo fizinę ir (arba) psichinę būklę, tam tikros pramogos Lankytojui gali būti nerekomenduojamos.
   2. Lankytojui, nešiojančiam bet kokios rūšies akinius, rekomenduojama naudotis Trasoje teikiamomis paslaugomis tik pritvirtinus prie akinių raištelius.
   3. Lankytojui primygtinai rekomenduojama į Trasą nesinešti brangių ir vertingų daiktų (papuošalų, grandinėlių, žiedų, laikrodžių, mobilių telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti.
   4. Lankytojui primygtinai nerekomenduojama naudotis Trasoje teikiamomis paslaugomis užsidėjus bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius.

 

 • ATSAKOMYBĖ

 

   1. Lankytojas yra atsakingas už žalą ir nuostolius, kuriuos dėl savo veikimo ar neveikimo padarė tretiesiems asmenims, jų turtui arba sveikatai arba Operatoriui. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai asmenys atsako jų tėvai arba globėjai/rūpintojai.
   2. Nepilnamečių asmenų tėvai, globėjai, rūpintojai yra atsakingi už nepilnamečių asmenų supažindinimą su Taisyklėmis ir už šių Taisyklių laikymąsi.
   3. Lankytojas, patyręs turtinę ir (arba) neturtinę žalą Trasoje, nedelsdamas turi pranešti apie tai Darbuotojams, nurodydamas įvykio vietą, laiką ir aplinkybes.
   4. Jei Lankytojas padaro esminį šių Taisyklių pažeidimą, Darbuotojai turi teisę pašalinti tokį Lankytoją iš Trasos, negrąžinant pinigų, sumokėtų už bilietą į Trasą, bei terminuotai arba neterminuotai uždrausti Lankytojui lankytis Trasoje. Esminiai šių Taisyklių pažeidimai yra laikomi Taisyklių 2.4. punkte, 4.2.1 – 4.2.5 punkte bei 6.1.1 – 6.1.17 punktuose esančių nuostatų pažeidimai, taip pat Taisyklių nuostatų pažeidimai, dėl kurių pažeidimo Operatorius/Darbuotojai įspėja Lankytoją ir Lankytojas per Operatoriaus/Darbuotojo nustatytą terminą neištaiso tokių Taisyklių nuostatų pažeidimo arba pakartotinai padaro šių Taisyklių pažeidimą.
   5. Dėl nuo Operatoriaus nepriklausančių aplinkybių (netinkamų oro sąlygų, techninių kliūčių ir kitų nenumatytų įvykių Trasoje (toliau – Techninės kliūtys)) Trasoje laikinai gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis. Apie tokias Technines kliūtis Operatorius praneša Lankytojui prieš jam įsigyjant bilietą Trasoje esančioje kasoje. Tokiu atveju, bilieto kaina neperskaičiuojama ir pinigai Lankytojui negrąžinami. 
   6. Jeigu Techninės kliūtys, dėl kurių Trasoje laikinai draudžiama naudotis tam tikromis Trasoje teikiamomis paslaugomis, atsiranda ne dėl Operatoriaus kaltės Lankytojo apsilankymo Trasoje metu, tokiu atveju bilieto į Trasą kaina neperskaičiuojama, pinigai, sumokėti už bilietą į Trasą, nėra grąžinami ir bilietas nėra keičiamas kitai datai ir laikui.
   7. Jeigu Techninės kliūtys, dėl kurių Trasoje laikinai draudžiama naudotis tam tikromis Trasoje teikiamomis paslaugomis, atsiranda dėl Operatoriaus kaltės Lankytojo apsilankymo Trasoje metu, tokiu atveju Operatorius perskaičiuoja bilieto kainą ir (arba) leidžia Lankytojui pasinaudoti tokiomis paslaugomis vėliau Operatoriaus ir Lankytojo susitartu laiku.
   8. Jeigu Lankytojas dėl bet kokių priežasčių atsisako naudotis Trasoje teikiamomis paslaugomis Lankytojui nėrą grąžinami pinigai, sumokėti už bilietą į Trasą, ir bilietas nėra keičiamas kitai datai ir laikui.
   9. Operatorius atsako už saugių ir kokybiškų paslaugų teikimą Trasoje.
   10. Operatorius neprisiima atsakomybės už nelaimingus atsitikimus arba nuostolius, atsiradusius Lankytojui pažeidus Taisyklių ir (arba) teisės aktų nuostatas, bendrojo pobūdžio elgtis atidžiai ir rūpestingai pareigas.
   11. Operatorius neatsako už Trasos teritorijoje pamestus, prarastus ar kitaip be priežiūros paliktus Lankytojo daiktus.
   12. Lankytojui Trasoje patyrus turtinę ir (arba) neturtinę žalą dėl Operatoriaus kaltės, Operatorius atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 • BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

  1. Operatorius turi teisę tvarkyti Lankytojo asmens duomenis, nurodomus Operatoriaus nustatytos formos sutikime dėl susipažinimo su Taisyklėmis, laikantis asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.
  2. Lankytojas suteikia teisę Operatoriui naudoti jo atvaizdą. Operatorius ar jo pasitelkti tretieji asmenys turi teisę fotografuoti, filmuoti ar kitaip fiksuoti Lankytoją Trasos teritorijoje. Visos teisės, susijusios su Lankytojo atvaizdo fiksavimu, priklauso Operatoriui. Užfiksuotą medžiagą Operatorius turi teisę neatlygintinai naudoti bet kokiems teisėtiems tikslams, įskaitant, bet neapsiribojant, rinkodarą, reklamą.
  3. Lankytojas, manantis, kad Operatorius pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su Trasoje teikiamomis paslaugomis, pirmiausiai privalo raštu kreiptis į Operatorių ir nurodyti savo reikalavimus, išskyrus atvejus, kai Lankytojas tiesiogiai kreipiasi į teismą. Operatorius išnagrinėja Lankytojo kreipimąsi teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais. Jeigu Operatoriaus atsakymas Lankytojo netenkina arba jam nebuvo atsakyta teisės aktų nustatytais terminais, Lankytojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. pašto adresas tarnyba@vvtat.lt, tel. Nr. 8 5 262 67 51, interneto svetainės adresas www.vvtat.lt) kaip į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą.

WAKE-INN ZARASAI VANDENLENČIŲ TRASOS TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) reguliuoja Wake-Inn Zarasai vandenlenčių trasos, esančios adresu Salos g. 4, Zarasai, Lietuva (toliau – Trasa), ir prie Trasos esančios teritorijos, Trasos lankytojų aptarnavimo ir Trasoje esančių įrenginių naudojimo ir elgesio juose tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, jų teises, pareigas ir atsakomybės ribas, taip pat UAB Zarasų laisvalaikio centras, juridinio asmens kodas 304315587, buveinės adresas V. Nagevičiaus g. 3, Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas info@wakeinn.lt, interneto svetainės adresas www.wakeinn.lt, kuris yra Trasos operatorius (toliau – Operatorius), teises ir pareigas. Taisyklės sudarytos, siekiant užtikrinti lankytojų malonų poilsį, gerą nuotaiką Trasoje ir prie Trasos esančioje teritorijoje ir išvengti nemalonių nesusipratimų, traumų ar kitų praradimų.
1.2. Lankytojas yra kiekvienas Trasoje esantis asmuo, Operatoriaus nustatytu būdu įsigijęs bilietą į Trasą arba kitaip teisėtai įgijęs/gavęs Operatoriaus leidimą patekti į Trasą (pavyzdžiui, įsigijęs abonementą, įsigijęs arba gavęs dovanų kuponą ir kt.) (toliau – Lankytojas). Lankytojo ir Operatoriaus teisinius santykius reglamentuoja šios Taisyklės ir taikytini teisės aktai.
1.3. Operatorius suteikia teisę Lankytojui būti ir pramogauti Trasoje tik pagal Taisyklių nuostatas.
1.4. Lankytojas, įsigydamas bilietą į Trasą Trasoje esančioje kasoje, privalo susipažinti su Taisyklėmis ir apie susipažinimą su Taisyklėmis patvirtinti raštu Operatoriaus nustatytos formos ir turinio patvirtinime.
1.5. Lankytojas įsipareigoja laikytis Taisyklių ir patvirtina, kad suvokia, jog netinkamas naudojimasis Trasoje teikiamomis paslaugomis gali sukelti riziką jo ir (arba) jo lydimų asmenų sveikatai ir saugumui ir tai, jog tokią riziką gali sumažinti arba visiškai panaikinti jo paties ir (arba) jo lydimų asmenų besąlyginis šių Taisyklių ir bendrų saugaus elgesio normų laikymasis.

2. TEISĖ NAUDOTIS TRASOJE TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS
2.1. Asmenys iki 14 metų Trasoje gali lankytis tik lydimi tėvų, globėjų arba kitų suaugusiųjų asmenų, kurie visiškai atsako už lydimus asmenis, įskaitant, bet neapsiribojant, atsako už lydimų asmenų ir lydimiems asmenims padarytą turtinę ir neturtinę žalą, lydimų asmenų sveikatą ir saugumą.
2.2. Asmenys nuo 14 iki 18 metų Trasoje gali lankytis nelydimi tėvų, globėjų arba kitų suaugusiųjų asmenų, jeigu pateikia Darbuotojams Operatoriaus nustatytos formos vieno iš tėvų arba rūpintojo pasirašytą patvirtinimą apie susipažinimą su šiomis Taisyklėmis ir sutikimą dėl tokio asmens naudojimosi Trasos pramogomis. Šis patvirtinimas ir sutikimas yra vienkartinis ir galioja vienam apsilankymui Trasoje, t.y. kiekvieną kartą apsilankius Trasoje, turi būti pateiktas naujas vieno iš tėvų arba rūpintojo pasirašytas patvirtinimas ir sutikimas. Tokio dokumento formą galima rasti Trasoje esančioje kasoje ir (arba) interneto svetainėje, esančioje adresu www.wakeinn.lt.
2.3. Atsižvelgiant į asmens fizines savybes, amžių, gebėjimą valdyti plaukimo įrangą, Operatorius turi teisę leisti arba neleisti naudotis Trasa.
2.4. Visi Lankytojai, esantys Trasoje, privalo dėvėti apsaugos priemones t.y. šalmą ir gelbėjimo liemenę, kurias Lankytojai į Trasą gali atsinešti savo, jeigu tokios priemonės yra tinkamos naudoti Trasoje, arba už Operatoriaus nustatytą mokestį jas išsinuomoti ir (arba) įsigyti Trasoje esančioje kasoje.
2.5. Asmenys, nurodyti šių Taisyklių 2.1. – 2.2. punktuose, gali naudotis ne visais Trasoje esančiais įrenginiais. Informacija apie apribojimus naudotis Trasoje esančiais įrenginiais yra nurodyta prie kiekvieno įrenginio arba tokią informaciją turi teisę nurodyti Darbuotojai.

3. BILIETŲ Į TRASĄ KAINA IR JŲ ĮSIGIJIMO TVARKA
3.1. Bilietų į Trasą kainas savo nuožiūra nustato Operatorius. Bilietų kainos pateikiamos Trasoje esančioje kasoje ir (arba) internetinėje svetainėje, esančioje adresu www.wakeinn.lt.
3.2. Bilietą į Trasą Lankytojas gali įsigyti Trasoje esančioje kasoje.
3.3. Operatorius turi teisę pareikalauti, kad Lankytojas, įsigyjantis lengvatinį bilietą į Trasą, pateiktų Operatoriui Lankytojo amžių patvirtinantį asmens dokumentą ir (arba) kitą Lankytojo statusą patvirtinantį dokumentą (pavyzdžiui, neįgaliojo pažymėjimą, moksleivio pažymėjimą, studento pažymėjimą ir pan.).
3.4. Kylant abejonių dėl Lankytojo amžiaus, Darbuotojai turi teisę pareikalauti Lankytojo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę).
3.5. Įsigijus 10 (dešimties) arba 20 (dvidešimties) kartų abonementus, jie galioja 2 (du) sezonus nuo įsigyjimo datos.

4. LANKYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Lankytojas turi teisę:
4.1.1. reikalauti, kad atsakingi Darbuotojai supažindintų su šiomis Taisyklėmis prieš Lankytojui pradedant naudotis Trasoje teikiamomis paslaugomis ir (arba) reikalauti, kad Darbuotojai suteiktų Lankytojui papildomą informaciją;
4.1.2. naudotis Trasoje teikiamomis paslaugomis tik įsigijus bilietą į Trasą arba kitaip teisėtai įgijus/gavus Operatoriaus leidimą patekti į Trasą (pavyzdžiui, įsigijus abonementą, įsigijus arba gavus dovanų kuponą ir pan.);
4.1.3. reikalauti, kad Operatorius atlygintų Lankytojui dėl Operatoriaus kaltės patirtą žalą šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
4.2. Lankytojas privalo:
4.2.1. plaukimo Trasoje metu įsitikinti, kad tai daryti yra saugu tiek jam pačiam, tiek kitiems Trasoje esantiems arba nukritusiems asmenims, o vandenyje esantį asmenį apiplaukti kuo didesniu saugiu atstumu;
4.2.2. nukritus plaukimo Trasoje metu, pasižiūrėti už nugaros ir nuolat sekti kitus pro šalį praplaukiančius Trasos dalyvius ir virves. Lankytojui įsitikinus, kad netrukdo kitiems Trasoje esantiems asmenims, priplaukti prie pontoninio takelio, išlipti ant jo ir grįžti į starto vietą;
4.2.3. būti susikoncentravęs į saugų naudojimąsi Trasoje esančia įranga;
4.2.4. būdamas Trasoje ir naudodamasis joje teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų;
4.2.5. vykdyti Darbuotojų nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių Taisyklių laikymosi Trasoje.

5. OPERATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS
5.1. Operatorius turi teisę:
5.1.1. neįleisti į Trasą asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti Trasoje esančią tvarką, kelti pavojų kitų Trasoje esančių asmenų saugumui, higieninei Trasos būklei ir (arba) prieštarauja visuomenėje priimtoms elgesio normoms;
5.1.2. neįleisti į Trasą asmenų, jei jie nesutinka laikytis šių Taisyklių;
5.1.3. bet kuriuo metu pakeisti Trasoje teikiamų paslaugų sąrašą ir (arba) jų įkainius be išankstinio įspėjimo, jeigu pasikeičia Operatoriaus kainodara arba dėl bet kokių kitų priežasčių. Lankytojo apsilankymo Trasoje metu jo įsigytos paslaugos bei jų kaina negali būti keičiamos be tokio Lankytojo sutikimo (išskyrus Taisyklių 8.5. – 8.7. punktuose nurodytus atvejus);
5.1.4. Lankytojui padarius esminį šių Taisyklių pažeidimą (žr. Taisyklių 8.4. punktą), pašalinti tokį Lankytoją iš Trasos, negrąžinant pinigų, sumokėtų už bilietą į Trasą, bei savo nuožiūra terminuotai arba neterminuotai uždrausti Lankytojui lankytis Trasoje;
5.1.5. savo nuožiūra daryti šių Taisyklių pakeitimus.
5.2. Operatorius privalo:
5.2.1. laikantis atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir šių Taisyklių nuostatų, teikti Lankytojui tinkamas paslaugas Trasoje.

6. ELGESIO TRASOJE TAISYKLĖS
6.1. Trasoje griežtai draudžiama:
6.1.1. rėkauti, švilpauti, klaidinti Darbuotojus, be pagrindo šaukiantis pagalbos, bėgioti (Lankytojas gali paslysti ir susižeisti), stumdytis;
6.1.2. naudotis Trasos paslaugomis, dėvint netinkamus drabužius (pvz., apatiniais rūbais) arba nedėvint rūbų;
6.1.3. atlikti gamtinius reikalus ne tualete;
6.1.4. lipti ant Trasoje esančių įrenginių mechanizmų ar kitaip gadinti Trasoje esantį inventorių;
6.1.5. patiems taisyti Trasos inventorių;
6.1.6. Trasos inventorių išsinešti už Trasos ribų;
6.1.7. laipioti plieninėmis konstrukcijomis;
6.1.8. palikti plaukimo įrangą vandenyje, dėti medines trapecijas, už kurių laikomasi tarp kojų ir vyniotis jas už kitų kūno dalių;
6.1.9. asmenis iki 14 metų Trasoje palikti be tėvų, globėjų arba kitų suaugusiųjų asmenų priežiūros;
6.1.10. asmenims iki 20 metų vartoti ir pirkti alkoholinius gėrimus, o nepilnamečiams asmenims iki 18 rūkyti;
6.1.11. atsinešti į Trasą alkoholinius gėrimus, taip pat stiklinius, dūžtančius ir aštrius daiktus;
6.1.12. plaukiant Trasa tyčia manevruoti, siekiant priartėti prie kito vandenyje esančio (tuo metu nukritusio) asmens: atlikti netikėtus posūkius, bandyti aptaškyti, sumušti rankomis ir pan.;
6.1.13. stumdytis, grubiai elgtis, trukdyti kitiems Trasoje esantiems asmenims naudotis Trasoje teikiamomis paslaugomis;
6.1.14. lankytis asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir (arba) kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ir (arba) kitų Trasoje esančių asmenų sveikatai ir (arba) gyvybei;
6.1.15. lankytis asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ir (arba) psichotropinių medžiagų. Darbuotojai turi teisę pareikalauti pasitikrinti blaivumą (maksimali leidžiama norma – 0,4 promilės) ir pašalinti neblaivų Lankytoją iš Trasos, negrąžinant pinigų už bilieto į Trasą įsigijimą;
6.1.16. lankytis asmenims, nemokantiems plaukti;
6.1.17. atsižvelgiant į Lankytojo sveikatos būklę, lankytis asmenims, turintiems silpną sveikatą (širdies ligas, galvos traumas ar kt.).
6.2. Darbuotojams pastebėjus, kad Lankytojas nesilaiko Taisyklių 6.1.1 – 6.1.17 punktuose nustatytų taisyklių, šias Taisykles pažeidžiantis Lankytojas Darbuotojų yra apie tai informuojamas.

7. REKOMENDACIJOS LANKYTOJUI
7.1. Operatorius rekomenduoja Lankytojui, ketinančiam naudotis Trasoje teikiamomis paslaugomis, įsitikinti, kad jo sveikatos būklė leidžia naudotis Trasoje teikiamomis paslaugomis. Atsižvelgiant į Trasoje esančių įrenginių įvairovę, taip pat į konkretaus Lankytojo fizinę ir (arba) psichinę būklę, tam tikros pramogos Lankytojui gali būti nerekomenduojamos.
7.2. Lankytojui, nešiojančiam bet kokios rūšies akinius, rekomenduojama naudotis Trasoje teikiamomis paslaugomis tik pritvirtinus prie akinių raištelius.
7.3. Lankytojui primygtinai rekomenduojama į Trasą nesinešti brangių ir vertingų daiktų (papuošalų, grandinėlių, žiedų, laikrodžių, mobilių telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti.
7.4. Lankytojui primygtinai nerekomenduojama naudotis Trasoje teikiamomis paslaugomis užsidėjus bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius.

8. ATSAKOMYBĖ
8.1. Lankytojas yra atsakingas už žalą ir nuostolius, kuriuos dėl savo veikimo ar neveikimo padarė tretiesiems asmenims, jų turtui arba sveikatai arba Operatoriui. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai asmenys atsako jų tėvai arba globėjai/rūpintojai.
8.2. Nepilnamečių asmenų tėvai, globėjai, rūpintojai yra atsakingi už nepilnamečių asmenų supažindinimą su Taisyklėmis ir už šių Taisyklių laikymąsi.
8.3. Lankytojas, patyręs turtinę ir (arba) neturtinę žalą Trasoje, nedelsdamas turi pranešti apie tai Darbuotojams, nurodydamas įvykio vietą, laiką ir aplinkybes.
8.4. Jei Lankytojas padaro esminį šių Taisyklių pažeidimą, Darbuotojai turi teisę pašalinti tokį Lankytoją iš Trasos, negrąžinant pinigų, sumokėtų už bilietą į Trasą, bei terminuotai arba neterminuotai uždrausti Lankytojui lankytis Trasoje. Esminiai šių Taisyklių pažeidimai yra laikomi Taisyklių 2.4. punkte, 4.2.1 – 4.2.5 punkte bei 6.1.1 – 6.1.17 punktuose esančių nuostatų pažeidimai, taip pat Taisyklių nuostatų pažeidimai, dėl kurių pažeidimo Operatorius/Darbuotojai įspėja Lankytoją ir Lankytojas per Operatoriaus/Darbuotojo nustatytą terminą neištaiso tokių Taisyklių nuostatų pažeidimo arba pakartotinai padaro šių Taisyklių pažeidimą.
8.5. Dėl nuo Operatoriaus nepriklausančių aplinkybių (netinkamų oro sąlygų, techninių kliūčių ir kitų nenumatytų įvykių Trasoje (toliau – Techninės kliūtys)) Trasoje laikinai gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis. Apie tokias Technines kliūtis Operatorius praneša Lankytojui prieš jam įsigyjant bilietą Trasoje esančioje kasoje. Tokiu atveju, bilieto kaina neperskaičiuojama ir pinigai Lankytojui negrąžinami.
8.6. Jeigu Techninės kliūtys, dėl kurių Trasoje laikinai draudžiama naudotis tam tikromis Trasoje teikiamomis paslaugomis, atsiranda ne dėl Operatoriaus kaltės Lankytojo apsilankymo Trasoje metu, tokiu atveju bilieto į Trasą kaina neperskaičiuojama, pinigai, sumokėti už bilietą į Trasą, nėra grąžinami ir bilietas nėra keičiamas kitai datai ir laikui.
8.7. Jeigu Techninės kliūtys, dėl kurių Trasoje laikinai draudžiama naudotis tam tikromis Trasoje teikiamomis paslaugomis, atsiranda dėl Operatoriaus kaltės Lankytojo apsilankymo Trasoje metu, tokiu atveju Operatorius perskaičiuoja bilieto kainą ir (arba) leidžia Lankytojui pasinaudoti tokiomis paslaugomis vėliau Operatoriaus ir Lankytojo susitartu laiku.
8.8. Jeigu Lankytojas dėl bet kokių priežasčių atsisako naudotis Trasoje teikiamomis paslaugomis Lankytojui nėrą grąžinami pinigai, sumokėti už bilietą į Trasą, ir bilietas nėra keičiamas kitai datai ir laikui.
8.9. Operatorius atsako už saugių ir kokybiškų paslaugų teikimą Trasoje.
8.10. Operatorius neprisiima atsakomybės už nelaimingus atsitikimus arba nuostolius, atsiradusius Lankytojui pažeidus Taisyklių ir (arba) teisės aktų nuostatas, bendrojo pobūdžio elgtis atidžiai ir rūpestingai pareigas.
8.11. Operatorius neatsako už Trasos teritorijoje pamestus, prarastus ar kitaip be priežiūros paliktus Lankytojo daiktus.
8.12. Lankytojui Trasoje patyrus turtinę ir (arba) neturtinę žalą dėl Operatoriaus kaltės, Operatorius atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.13. Atšaukti plaukimo laiką nurodytą biliete ir perkelti jį kitai datai, galima likus ne mažiau nei 48 val. iki plaukimo laiko. Už savanoriškai atšauktą bilietą pinigai nėra grąžinami.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9.1. Operatorius turi teisę tvarkyti Lankytojo asmens duomenis, nurodomus Operatoriaus nustatytos formos sutikime dėl susipažinimo su Taisyklėmis, laikantis asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.
9.2. Lankytojui suteikus Operatoriui rašytinį sutikimą dėl atvaizdo naudojimo, Operatorius ar jo pasitelkti tretieji asmenys turi teisę fotografuoti, filmuoti ar kitaip fiksuoti Lankytoją Trasos teritorijoje. Visos teisės, susijusios su Lankytojo atvaizdo fiksavimu, priklauso Operatoriui. Užfiksuotą medžiagą Operatorius turi teisę neatlygintinai naudoti bet kokiems teisėtiems tikslams, įskaitant, bet neapsiribojant, rinkodarą, reklamą.
9.3. Lankytojas, manantis, kad Operatorius pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su Trasoje teikiamomis paslaugomis, pirmiausiai privalo raštu kreiptis į Operatorių ir nurodyti savo reikalavimus, išskyrus atvejus, kai Lankytojas tiesiogiai kreipiasi į teismą. Operatorius išnagrinėja Lankytojo kreipimąsi teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais. Jeigu Operatoriaus atsakymas Lankytojo netenkina arba jam nebuvo atsakyta teisės aktų nustatytais terminais, Lankytojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. pašto adresas tarnyba@vvtat.lt, tel. Nr. 8 5 262 67 51, interneto svetainės adresas www.vvtat.lt) kaip į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą.